Huisregels

 • U wordt bij entree gevisiteerd/gefouilleerd. Ook in de zaal kunt u gevisiteerd /gefouilleerd worden. Bij weigering krijgt u geen toegang tot de locatie.
 • Het is verboden zaken mee te nemen als: alcohol, glaswerk, blikjes, tenten, parasols en verboden middelen.
 • Het is verboden op en rondom het locatie folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van Stichting de Kethellappers.
 • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Alle hard en softdrugs wordt in beslag genomen.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen ven de bezoekers.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond de evenementenlocatie bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren zonder opgaaf van reden.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 • Een bezoeker die – in welke vorm dan ook – overlast veroorzaakt, wordt verwijderd.
 • Bedreiging, agressie, mishandeling en/of intimidatie in de ruimste zin van het woord zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt de toegang tot het terrein geweigerd dan wel wordt desbetreffende bezoeker van locatie/terrein verwijderd en de politie in kennis gesteld.
 • Een bezoeker in kennelijke staat van dronkenschap kan de toegang tot de locatie geweigerd worden dan wel van het terrein worden verwijderd.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Er kunnen foto en film opnamen gemaakt voor promotiedoeleinden van Stichting de Kethellappers. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, geef dit dan aan bij de organisatie.